Koeru Raamatukogu põhimäärus

 

Koeru                                                        26. jaanuar 2012 nr 4

  

Koeru Raamatukogu põhimäärus

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 2, § 35 lõike 2 ning  Koeru Vallavolikogu 25. mai 2006 aasta määruse nr 16 „Koeru valla põhimääruse kinnitamine“  § 40 lõige 3 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Raamatukogu nimi

Raamatukogu täielik nimetus on Koeru Raamatukogu (edaspidi raamatukogu). Raamatukogu ametlik lühend on Koeru RK.

§ 2. Raamatukogu asukoht ja aadress

Raamatukogu asub Järvamaal Koeru vallas aadressil: Koeru,  Paide tee 3, sihtnumber 73001.

§ 3. Raamatukogu õiguslik seisund

(1) Raamatukogu on Koeru valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Koeru Vallavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Raamatukogu kõrgemalseisev asutus on Koeru valla ametiasutus – Koeru Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

(3) Raamatukogu tegevust juhendab ja koordineerib Järvamaa Keskraamatukogu.

(4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, selle alusel antud õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkond on Koeru vald.

§ 5. Raamatukogu struktuur

(1) Raamatukogu struktuuri kuuluvad lisaks Koeru alevikus paiknevale raamatukogule veel Koeru valla erinevates paikades asuvad struktuuriüksused:

1) Ervita külas Ervita raamatukogu

2) Vao külas Vao raamatukogu;

 

(2) Iga struktuuriüksuse juures asub avalik internetipunkt (ametlik lühend AIP).

 

§ 6. Pitsat, eelarve ja arvelduskonto

 

(1) Koeru Raamatukogul on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks ning Koeru valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

 
(2) Igal struktuuriüksusel on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 

§ 7. Asjaajamise alused

 

(1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

(2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes sätestatust.

(3) Raamatukogu asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

§ 8. Raamatukogu sümboolika

Raamatukogul ja struktuuriüksustel võib kasutusel olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

§ 9. Haldusmenetlus

Raamatukogu tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid raamatukogu tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk

RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 10. Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Koeru valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 11. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

(2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu
1) osutab lugejale raamatukogu põhi- ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
2) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;

5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
6) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
7) teeb koostööd teiste raamatukogudega, sh koolide raamatukogudega;
8) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

(3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

(4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Koeru Vallavolikogu kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

3. peatükk

RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

 

§ 12. Raamatukogu tegevuse korraldamine

 

(1)               Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

(2) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 13. Direktor

 

(1) Direktoril peab olema raamatukogunduse- või infoteadustealane kõrgharidus või mistahes kõrgharidus ja  raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab Koeru Vallavalitsus.

 

(3) Direktoriga sõlmib tähtajalise või tähtajatu töölepingu Koeru vallavanem.

 

(4) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogu kasutuses ja valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 

(5) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukoguga, Koeru valla kultuurikomisjoniga ja Järvamaa Keskraamatukoguga.

 

(6) Direktor
1) esindab raamatukogu ja omab tööandja õigusi, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab  personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga

asutuse ametijuhendid;
4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

5) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
6) määrab direktori asendamise korra;
7) juhib, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab Koeru Vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu, tagab raamatukogu eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
8) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, koostab raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõud ning arengukava ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Koeru valla omavalitsusorganitele;
9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele ja isikutele;
11) teeb Koeru Vallavalitsusele ja ametiasutusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
12) on aruandekohustuslik Koeru Vallavalitsuse ja Koeru Vallavolikogu ees;
13) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

(7) Direktor peab asutuse töökorraldusega tema äraolekul tagama asutuse juhtimise ning enda  asendamise.

 

§ 14. Direktori asendamine

 

Direktorit asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

§ 15. Raamatukogu töötajad

(1) Raamatukogu töötajad on direktor, raamatukoguhoidjad ja muud töötajad.

(2) Raamatukoguhoidja peab vastama kultuuriministri kehtestatud kutsenõuetele.

(3) Töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga lähtuvalt volikogu poolt kinnitatud ametikohtade mahust.

 

(4) Töötaja tööülesanded määratakse töölepingu ja ametijuhendiga.

 

 

4. peatükk

KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA

§ 16. Raamatukogu kogud

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Igal struktuuriüksusel on oma kogu, mille komplekteerib struktuuriüksuse raamatukoguhoidja koostöös direktoriga

 

(4) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Koeru Vallavolikogu kehtestatud korras.

 

§ 17. Raamatukoguteenindus

(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

(2) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

(3) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine, andmebaaside kasutamine, tõlketööd jm) võivad olla tasulised. Tasulised teenused ja nende hinnad kehtestab Koeru Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

 

(4) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

(5) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust (infopäring), võimaldades lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

§ 18. Lugeja õigused ja vastutus

 

(1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõikes 3 sätestatud juhul.

 

(2) Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille koostab raamatukogu direktor ja kehtestab Koeru Vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

 

(3) Raamatukogu põhiteenused on lugejale tasuta. Lugejalt, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri alusel ei ole Koeru vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu, võib võtta teaviku kojulaenutamisel tagatist Koeru Vallavalitsuse kehtestatud suuruses ja korras.

 

(4) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu raamatukogu kasutamise eeskirjas ettenähtud korras.

(5) Teaviku rikkumisel või tagastamata jätmisel on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatud korras.

 

(6) Lugejalt, kes ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Kojulaenutamise õiguse äravõtmise ja selle tähtaja kohta tehakse märge lugejakaardile või lugejate andmebaasi.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud summade tähtajaks tasumata jätmisel rakendatakse rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõigete 4, 5 ja 6 alusel sundtäitmist.

5. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 19. Raamatukogu vara

(1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle Koeru valla vara valitsemise korra alusel Koeru vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt raamatukogule sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Raamatukogu valduses olev vara on Koeru valla omand.

(3) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Koeru Vallavolikogu kehtestatud Koeru valla vara valitsemise korras.

§ 20. Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

(1) Raamatukogu finantseeritakse

1) Koeru valla eelarvest;

2) riigieelarvest;

3) annetustest;

4) raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;

5) laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja projektidest

 

(2) Raamatukogu finantstegevust juhib koostöös raamatukogu nõukoguga raamatukogu direktor. Raamatukogu raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

 

§ 21. Aruandlus

Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahvaraamatu-kogu seaduses, rahandusministri, kultuuriministri ning Koeru Vallavolikogu ja Koeru Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 

§ 22. Järelevalve

 

(1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Koeru Vallavalitsus.

 

(2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Koeru Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 

(3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks

 

6. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 23. Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Koeru Vallavolikogu.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
1) teeninduspiirkonnas on nõudlus raamatukogu teenustele suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) toimuvad ümberkorraldused rahvaraamatukogude süsteemis;
4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.

(3) Raamatukogu ümberkorraldamine käesoleva põhimääruse tähenduses seisneb raamatukogu või tema struktuuriüksuste ühinemises või jagunemises. Raamatukogu ühineb või jaguneb järgmiselt:
1) raamatukogu ühendatakse teise raamatukoguga, kusjuures ühendatavad raamatukogud lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus raamatukogu;
2) raamatukogu liidetakse teise raamatukoguga ja liidetav raamatukogu lõpetab tegevuse;
3) raamatukogu jaotatakse vähemalt kaheks raamatukoguks ja jagunev raamatukogu lõpetab tegevuse;
4) raamatukogu struktuuriüksus liidetakse teise struktuuriüksusega või likvideeritakse.

(4) Raamatukogu ümberkujundamine käesoleva põhimääruse tähenduses on raamatukogu liigi muutmine – muutmine eraraamatukoguks või riiklikuks raamatukoguks.

(5) Raamatukogu tegevus lõpetatakse

1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta raamatukogu õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

2) kui raamatukogu ei ole võimalik finantseerida;

3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

(6) Raamatukogu korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Koeru Vallavolikogu otsuse alusel Koeru Vallavalitsus.

(7) Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ning tema tegevuse lõpetamise otsusest teavitab Koeru Vallavalitsus Kultuuriministeeriumit vähemalt kuu aega enne ümberkujundamist, ümberkorraldamist või raamatukogu tegevuse lõpetamist.

7. peatükk

LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 24. Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

(1) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Koeru Valla-volikogu.

(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja raamatukogu direktor.

(3) Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 30. augusti 2007 aasta määrus nr 15 „Koeru raamatukogu põhimäärus“.

(4) Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 30. augusti 2007 aasta määrus nr 16 „Ervita raamatukogu põhimäärus“.

(5) Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 20. september 2007 aasta määrus nr 18 „Vao raamatukogu põhimäärus“.

§ 25. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012. a.

 

Himot Põldver

Volikogu esimees