KOERU RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

 

Koeru                                                              26. jaanuar 2012 

 

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

  

I ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Koeru Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ja tema Vao ja Ervita struktuuriüksuste põhiteenuseid (s.o. teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus) võivad tasuta kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejaks.

 

§ 2. Tasuliste teenustena pakutakse kopeerimisvõimalust ja arvuti väljatrükki vastavalt „Autoriõiguse seadusele” ja Koeru Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

 

§ 3. Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab raamatukogu töötajatelt ja raamatukogu kodulehelt aadressil http://koerurmk.onepagefree.com.

 

§ 4. Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Koeru Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  

II LUGEJAKS REGISTREERIMINE

 

§ 5. Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikukoodi ja pildiga isikut tõendav dokument, õpilastel õpilaspilet.

 

§ 6. Lugeja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja annab registreerimiskaardile allkirja, millega tõendab, et on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

 

§ 7. Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Raamatukogu võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutuse õigus.

 

§  8. Lugejatelt, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Järva maakond, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui teavikute hind...

 

§ 9.. Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutmisest raamatukogule.

 

III TEAVIKUTE LAENUTAMISE KORD

 

§ 10. Raamatuid laenutatakse 21 päevaks, õppekirjandust (va. kohustuslikku ilukirjandust) vajadusel ka pikemaks ajaks, kuid korraga mitte kauemaks kui 3 kuud.

 

§ 11. Kohustusliku kirjanduse (kui neid eksemplare on vähe ja nõudlus suur) laenutusaega on raamatukoguhoidjal õigus lühendada 10 päevani.

 

§ 12. Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust.

 

§ 13. Ilukirjanduslikke raamatuid pikendatakse lugeja palvel kaks korda, muid teavikuid mitte üle 3 korra. Uusimat ilukirjandust ei pikendata.

 

§ 14. Uudiskirjandust laenutatakse ühele lugejale korraga mitte üle kolme raamatu.

 

§ 15. Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

 

§ 16. Teaviku saabumisest teatatakse telefoni-, e-posti teel või muul lugejaga kokkulepitud viisil.

Tellitud raamatuid hoitakse 7 päeva. Kui lugejal on vahepeal õnnestunud teavik mujalt hankida, siis peab ta sellest raamatukogule teatama.

 

§ 17. Raamatukogus puuduvat teavikut on võimalus tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest, lugeja soovil ja kulul.

 

§ 18. Koju ei laenutata erilise väärtusega raamatuid, uuemaid sõnaraamatuid ja teatmeteoseid, CD-ROM-e, heliplaate, heli- ja videokassette (va. juhul, kui nad moodustavad raamatuga ühtse terviku).

 

§ 19. Vajalikest materjalidest võib teha koopiaid. Autoriõigusega kaitstavaid teoseid on lubatud reprodutseerida mõõdukas mahus ainult isiklikeks vajadusteks.

 

§ 20. Koopiate eest tasumine toimub vastavalt Koeru Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 

§ 21. Mahukamad kopeerimistööd (üle 50 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

  

IV LUGEJA VASTUTUS

 

§ 22. Lugeja saab teavikuid laenutada vaid enda nimele.

 

§ 23. Elektroonilise laenutuse puhul registreeritakse laenutused elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kohapeal kontrollib.

 

§ 24. Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

 

§ 25. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud.

 

§ 26. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3 eurot teaviku eest.

 

§ 27. Laste registreerimine lugejaks toimub lapsevanema nõusolekul. Laste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või hooldaja.

 

§ 28. Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 

§ 29. Tähtpäevaks tagastamata teavikute ja tasumata maksete kohta saadab raamatukogu aasta jooksul teatise posti, telefoni või e-posti teel. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, või annab nimetatud toimingute tegemise õiguse raamatukogule.

 

V RAAMATUKOGU SISEKORD

 

§ 30. Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda rulluiskudel, koertega, jalgratastega või muul teisi lugejaid häirival viisil.

 

§ 31. Raamatukogus viibija ei tohi oma käitumisega segada teisi lugejaid.

 

§ 32. Raamatukogu teenindusalas on keelatud söömine, joomine, suitsetamine ja lärmamine.

 

§ 33. Alkoholijoobes lugejaid ei teenindata.

 

§ 34. Lugejalt, kes ei ole täitnud raamatukogu kasutamise eeskirja, võidakse võtta raamatukogu kasutamise õigus kuni üheks aastaks.

 

§ 35. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 

§ 36. Interneti kasutamist reguleerib vastav eeskiri.

 

§ 37. Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda mahukates kottides. Kahtluse korral on raamatukogu töötajal õigus kontrollida külastajate kaasavõetud esemeid.

 

§ 38. Süstemaatiliselt  teavikute tagastamistähtaega ületanult võib võtta aastaks raamatukogust kojulaenutuse õiguse.

 

 VI  KOERU RAAMATUKOGU INTERNETI KASUTAMISE EESKIRI

 

§ 39. Koeru raamatukogus saab internetti kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 

§ 40. Internetti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast, eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 

§ 41. Enne arvuti taha asumist tutvub külastaja kasutuseeskirjaga.

 

§ 42. Arvuti kasutaja töö algus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus.

 

§ 43. Arvuti kasutamiseks on võimalik registreeruda kohapeal või telefoni teel.

 

§ 44. Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10 minuti hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele külastajale.

 

§ 45. Tasuta saab arvutit kasutada kuni pool tundi avaliku teabega tutvumiseks ja pangateenusteks.

 

§ 46. Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeeritakse sellest raamatukogu töötajat. Tasuda tuleb vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 

§ 47. Pärast töö lõppu ei tohi arvutit välja lülitada, kuid arvutikasutaja peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

 

§ 48. Arvutikasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust, lõhkumisest või kadumisest koheselt teatama raamatukogu töötajale.

 

§ 50. Arvutikasutajal on keelatud:

            (1)  arvuti alglaadimine ja väljalülitamine ilma raamatukogu töötaja loata;

            (2)  tasuliste internetilehekülgede ja pornolehekülgede külastamine;

            (3)  isikliku disketi, CD jm. andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja      

              loata;

            (4)  tarkvara ja arvutimängude installeerimine ning arvuti häälestuse muutmine;

            (5)  teadlik viiruste levitamine.

 

 § 51. Koeru raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest internetipunkti kasutajate poolt ning ei vastuta kasutajate poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 

VII MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

 

§ 52. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  

Himot Põldver

Volikogu esimees